in ,

Nedgang i antall anmeldelser – men sedelighetssakene øker

Nedgang i antall anmeldelser – men sedelighetssakene øker

I en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt meldes det at kriminaliteten begått av ungdom under 18 år økte kraftig i 2017. Totalt ble det registrert 744 førstegangsforhold for personer under 18 år.

ANNONSE


Antall anmeldelser har sunket jevnt de siste årene. Fra 2016 til 2017 gikk antallet ned fra 30.693 til 28.609 anmeldelser. Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.

Vinning utgjør flest anmeldelser

Selv om det er en nedgang i anmeldte vinningslovbrudd, utgjør kriminalitetstypen “Vinning” 31,8 prosent av anmeldelsene i politidistriktet, og er således den kriminalitetstypen med flest anmeldelser. Denne kriminalitetstypen har sunket jevnt de siste årene. Noe av forklaringen ligger i at “Simple bedrageri” ble overført fra kriminalitetstypen “Vinning” til “Økonomi” i forbindelse med ny straffelov 1. oktober 2015. Men dette forklarer ikke hele nedgangen i antallet anmeldelser innen vinning, for selv uten bedragerisakene vil anmeldelsene gå ned. I fjor ble det registrert 9102 vinningssaker, en nedgang på 13,6 prosent i forhold til året før.

Grove tyveri fra bolig har gått jevnt oppover de siste årene, men fra 2016 til 2017 snur denne trenden. I fjor registrerte vi 652 grove tyveri fra bolig, en nedgang på 77 fra året før.

Sedelighet

Kriminalitetstypen sedelighet utgjorde 2,2 prosent av alle anmeldelser i Sør-Vest politidistrikt. I politidistriktet ble det registrert en oppgang fra 574 til 634 anmeldelser.
– At det er en økning i anmeldte seksuallovbrudd, og særlig overgrep mot barn, kan skyldes at temaet har fått mer oppmerksomhet gjennom målrettede kampanjer og mediene de siste årene. Vi vet at det finnes mørketall og økningen i anmeldte forhold kan tyde på at flere våger å melde fra. Likevel, vi kan ikke se bort fra at det også er en reell økning. Denne type kriminalitet er et viktig prioriteringsområde for politiet. I tillegg kan noe av økningen skyldes at gjerningspersoner når mange gjennom Internett, noe som gir seg utslag i flere fornærmede i hver sak, sier visepolitimester Gøril Våland.

U18

Politiet fører statistikk over ungdomskriminalitet, og registrerer straffbare forhold begått av barn og ungdom under 15 år, og mellom 15-17 år. Dette er det som omtales som U18-saker. Mens lovbrudd begått av ungdom under 18 år har falt de siste årene, registrerer vi en økning i 2017. Statistikken viser at det i fjor ble registrert 365 førstegangsforhold for personer under 15 år, og 379 førstegangsforhold for personer mellom 15 og 17 år, tallene for 2016 var henholdsvis 78 og 179.

Økningen skjer hovedsakelig innenfor områdene skadeverk, vinning, vold og narkotika. Det er flere og sammensatte årsaker til at tallene øker, og det er ikke mulig å gi et enkelt og klart svar på årsakene.

– Vi ser blant annet at noen enkeltsaker involverer flere personer, en økning i anmeldte butikktyverier, og i tillegg er noen enkeltpersoner registrert med mange forhold, sier Våland.

Vi vet ikke vet om dette er en reell økning i kriminaliteten eller om det er fordi det blir anmeldt flere saker.

– Vi skal nå utarbeide en analyse som følge av tallene for å prøve å finne svar på årsakene til økningen. Formålet med analysen er å få et kunnskapsbasert bilde, slik at distriktet kan sette inn forebyggende tiltak i samarbeid med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere, sir Våland.

Kilde: Sør-Vest politidistrikt

ANNONSE


overstadig berusede

Nattens: to tatt for rus-kjøring, en tatt for tyveri fra kjøretøy

gratispassasjerer

Det brenner et blått lys for grønne gratispassasjerer