in ,

A-krim Stavanger: Gjennomførte 21 tilsyn i landbruket

sesongarbeidere

Positiv utvikling som vi håper brer seg hos flere

A-krimsenteret i Stavanger har i starten av juni gjennomført 21 tilsyn mot gartnerier, grønnsaks, frukt- og bærprodusenter i hele distriktet. Tilsynene ble gjennomført sammen med Brannvesenet og hovedfokus var arbeidsforhold til utenlandske sesongarbeidere.

Som tidligere år, er jordbruk og sesongarbeidere et fokus for a-krimsenteret. Tidligere i juni gjennomførte a-krimsenteret tilsyn mot ulik type produksjon (grønnsaker, frukt, bær og krydder). Det ble også foretatt kontroller på ulike tider av døgnet, med tanke på avdekking av eventuelle brudd på arbeidstidsbestemmelser.

– Formålet var å se om arbeidsforholdene var tilfredsstillende, om de som jobbet der hadde arbeidstillatelse eller om de jobbet ulovlig. Vi så også om innkvarteringen til arbeiderne var i tråd med regelverket, sier talsperson for a-krimsenteret Øystein Andersen.

Det ble ført kontroll med blant annet smittevern, ID, arbeidstillatelser, innkvarteringsforhold og brannsikkerhet, samt lønns- og arbeidsvilkår.

– Bransjen slik vi ser det framstår generelt som ordnet i forhold til lønns- og arbeidstidsbestemmelser. Smittevern er ivaretatt og gjennomført både i matproduksjonen og i innkvarteringen av utenlandske arbeidstakere. Vi opplever at bransjen har snudd seg rundt og har vært løsningsorientert. A-krimsenteret ser også at standarden har bedret seg når det gjelder innkvartering. Dette er en positiv utvikling som vi håper brer seg hos flere, forteller Andersen.

A-krimsenteret har som mål å avdekke useriøse aktører i markedet, og uanmeldte kontroller er derfor et viktig virkemiddel. – Landbruk har vært og er fremdeles en risikobransje innenfor arbeidslivskriminalitet. Det er derfor nødvendig at vi fortsetter å følge med og gjennomfører slike tilsyn for å sikre ryddige og rettferdige forhold for de involverte, poengterer Andersen.

Brannvesenet ser en tendens til at de større aktørene i bransjen i større grad enn tidligere, er sitt ansvar bevisst i forhold til brannsikkerhet hos sine utenlandske arbeidstakere. Det skorter likevel en del på organisatoriske forhold, ettersyn, kontroll og vedlikehold.

– Dette gir som følge at det fortsatt er steder hvor lovpålagt brannteknisk utstyr ikke er på plass, eller fungerer som forutsatt. I tillegg er forhold rundt det elektriske en gjenganger, da etablert el-anlegg ofte ikke er dimensjonert for å kunne betjene alle de elektriske apparater, vannkokere og el-ovner hvor den enkelte bor, sier branninspektør Øyvind Nermoen.

FAKTA A-KRIM STAVANGER

• Et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater har siden 2015 jobbet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Rogaland.
• Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Sør-Vest politidistrikt, NAV og Kemneren i Stavanger. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
• Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Sesongarbeidere
Godt eksempel på innkvartering

Jærnytt

Dobbeltdrap Stavanger

Oppdatert: Siktede varetektsfengsles i fire uker

Tjøtta

Stjålet bil av vegen på Tjøtta